Usługi

Pomiary, testy funkcjonalne, przeglądy instalacji elektrycznej oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Oferujemy:

1. Pomiary wykonywane w budynkach jednorodzinnych, przemysłowych
i użyteczności publicznej. Wykonujemy pomiary odbiorowe, okresowe oraz po przeprowadzonych modernizacjach.

2. Pomiary i testy funkcjonalne stacji ładowania pojazdów elektrycznych AC
i DC zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61851.

Wiedza i sprzęt

W swoich kadrach zatrudniamy specjalistów posiadający stosowne uprawnienia SEP z zakresu eksploatacji „E”, dozoru „D” wraz z pomiarami elektrycznymi oraz stosowną wiedzą techniczną. Nasi pracownicy stale się kształcą, zwiększając obszar wiedzy technicznej oraz z zakresu obsługi najnowszych urządzeń dostępnych na rynku.

W swoich zasobach mamy nowoczesne urządzenia pomiarowe, posiadające aktualne badania
i świadectwa wzorcowania.

Pomiary uznawane przez min.:

 • Urząd Dozoru Technicznego;
 • Powiatowe Inspektoraty Dozoru Technicznego;
 • Zakłady Energetyczne oraz lokalnych OSD;
 • Zakłady ubezpieczeniowe;

Zakresy wykonywanych pomiarów

Dla budynków:

 • Pomiar impedancji pętli zwarcia (również w obwodach z wyłącznikami RCD);
 • Pomiar parametrów wyłączników RCD;
 • Pomiar rezystancji izolacji;
 • Pomiar rezystancji uziemienia + pomiar rezystywności gruntu;
 • Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych;
 • Test kolejności faz;
 • Test kierunku obrotów silnika;
 • Pomiar natężenia oświetlenia;

Dodatkowo, korzystając z funkcji rejestrowania parametrów sieci elektro-energetycznych 50/60 Hz w klasie S normy EN 61000-4-30, mamy możliwość wskazania:

 • napięcia L1, L2, L3 – wartości średnie w zakresie do 500 V;
 • prądy L1, L2, L3 – wartości średnie, pomiar prądu w zakresie do 3 kA;
 • częstotliwość w zakresie 40 Hz – 70 Hz;
 • moc czynna (P), bierna (Q), pozorna (S);
 • współczynnik mocy (PF), cos φ;
 • harmoniczne (do 40-tej w napięciu i prądzie);
 • współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia;

Dla stacji ładowania AC oraz DC*:

Pomiary ochronne wyjść AC:

 • Pomiary ciągłości przewodów ochronnych, włącznie z przewodami w połączeniach wyrównawczych głównych i dodatkowych;
 • Pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, mierzonej między przewodami czynnymi oraz między przewodami czynnymi, a przewodem ochronnym przyłączonym do układu uziemiającego;
 • Pomiary rezystancji uziemień roboczych;
 • Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych;
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
 • Kierunek wirowania faz;

Testy funkcjonalne wyjść AC:

 • Wymuszenie poszczególnych stanów A; B; C; D; E – z kontrolą napięcia i rezystancji;
 • Symulacja błędów – sprawdzenie reakcji stacji;

Próby obciążeniowe*:

 • napięcia L1, L2, L3 – wartości średnie w zakresie do 500 V;
 • prądy L1, L2, L3 – wartości średnie, pomiar prądu w zakresie do 3 kA;
 • częstotliwość w zakresie 40 Hz – 70 Hz;
 • moc czynna (P), bierna (Q), pozorna (S);
 • współczynnik mocy (PF), cos φ;
 • harmoniczne (do 40-tej w napięciu i prądzie);
 • współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia;

Próby obciążeniowe wykonywane są przy obciążeniu statycznym rezystancyjnym oraz przy obciążeniu pojazdem elektrycznym EV *.

* – zakres prób badań i testów uzależniony jest od budowy, typu i konfiguracji specyfikowanego urządzenia. Każdorazowo weryfikujemy możliwy zakres do wykonania.